Een praktijk in ontwikkeling onze focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Protocol FysioMC grensoverschrijdend gedrag

 
Inhoud 
 • Inleiding
 • Definitie grensoverschrijdend gedrag
 • Vormen van grensoverschrijdend gedrag
 • Gedragsregels
 • Vertrouwenspersoon omschrijving functie
 • Stappenplan ontvangen aanklacht
 • Stappenplan doen van aanklacht
 • Beleid/maatregelen
 • Stroomschema
 • Bronnen
Inleiding 

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie (1).  

Grensoverschrijdend gedrag hangt vaak samen met macht. Wanneer twee mensen verschillende machtsposities hebben, is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Het is voor degene met de minste macht moeilijker om een grens aan te geven, omdat die persoon afhankelijk is van degene met de meeste macht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een leidinggevende seksueel getinte opmerkingen maakt tegen een werknemer. Als de werknemer duidelijk maakt dit niet op prijs te stellen, neemt diegene een risico. De leidinggevende is namelijk in de positie om te beslissen over de baan van de werknemer (1).  

Als iemand slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag kan dit stressklachten opleveren. Iemand kan bijvoorbeeld spanning voelen, angstig of boos zijn, huilbuien krijgen of zich terugtrekken. Iemand kan ook last krijgen van een schuldgevoel of schaamte. Dit laatste is vaak het geval bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (1).  

Definitie grensoverschrijdend gedrag 

Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag wanneer één van de partijen niet (vrijwillig) instemt met uitingen of gedragingen van een ander (2). 

Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk te definiëren begrip. Het gaat om gedragingen waar een van de partijen niet (vrijwillig) mee instemt. Bijvoorbeeld op fysiek, emotioneel, seksueel of financieel vlak. Soms met grote gevolgen voor het slachtoffer. Het komt zowel offline als online voor en treft alle lagen van de bevolking. In veel gevallen, maar niet altijd, is er sprake van machtsmisbruik. Dit maakt jonge mensen (tot 25 jaar) en mensen met een licht verstandelijke beperking kwetsbaarder dan andere groepen. Helaas is het daarom niet zeldzaam dat grensoverschrijdend gedrag in de zorg voorkomt.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:
 •  intimiderend gedrag zoals overmatige controle uitoefenen, onder druk zetten of bang maken;
 • discriminatie;
 • racisme;
 • pesten;
 • uitsluiten;
 • fysiek geweld;
 • seksuele intimidatie;
 • sexuele handelingen, en
 • seksueel misbruik (2).

Vormen van grensoverschrijdend gedrag

 1.    Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voorbeelden van seksueel grensoverschrijdende gedragingen zijn o.a.:

 • een ongepaste dubbelzinnige of flirterige opmerking;
 • een ongepaste uitnodiging of een oneerbaar voorstel, bijvoorbeeld voor een intiem afspraakje;
 • ongewenst aandringen op seksueel contact of op een relatie;
 • ongewenst intieme vragen stellen;
 • ongewenste seksuele insinuaties;
 • ongepaste grappen maken;
 • opdringerige uitlatingen doen over iemands seksuele geaardheid of uiterlijk;
 • gluren;
 • nafluiten op straat;
 • intimiderend en ongepast staren;
 • het ongewenst gebruiken van bijnamen;
 • opdringerige en/of ongewenste seksuele gedragingen;\
 • ongewenst confronteren met seksueel getint materiaal;
 • ongewenst berichten sturen van seksuele aard;
 • ongepaste vormen van toenadering via social media (waaronder grooming);
 • exhibitionisme;
 • (pogingen tot) ongewenste aanrakingen zoals een arm om de schouder leggen, knijpen, omhelzen of zoenen;
 • aanranding, en
 • verkrachting.
2.    Agressie

 Voorbeelden van agressie zijn o.a.

 • Verbale agressie: uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden.
 • Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen.
 • Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie (5).
 Gedragsregels praktijk 

Binnen FysioMC handhaven wij de Beroepscode fysiotherapie zoals beschreven volgens het KNGF;  

beroepscode-voor-de-fysiotherapeut (kngf.nl)

 Vertrouwenspersoon omschrijving functie 

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
 • een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht (3).
Stappenplan ontvangen aanklacht

1. Aanklacht wordt gedaan bij vertrouwenspersoon
2. Vertrouwenspersoon hoort beide partijen aan, maken documentatie op, controleren deze op juistheid
3. Vertrouwenspersonen overleggen onderling en met KNGF klachtenregeling eventueel, gevolgen en acties worden besproken en uitgevoerd
4. Vertrouwenspersoon neemt contact op met aanklacht gever en vraagt naar wensen
5. Afsluitend gesprek, vertrouwenspersoon als mediator. 

Stappenplan doen van aanklacht
 

1. Formulier aanklacht invullen ( zie bijlage)
2. Gesprek met vertrouwenspersoon 
3. Wensen en behoeften bespreken met vertrouwenspersoon
4. vertrouwenspersoon onderneemt actie door en/of het volgende te doen
          a) de klacht wordt besproken met gedaagde
          b) de klacht wordt bij de klachtencommissie van het KNGF neergelegd
          c) indien er bij de klacht mogelijk sprake is van een strafrechtelijke zaak, wordt de politie ingelicht.
5. a) indien de klacht bij gedaagde wordt neergelegd wordt deze gevraagd hier schriftelijk op te reageren naar de vertrouwenspersoon toe.
5. b) bij aangifte bij de klachtencommissie van het KNGF stopt de interne aangifte en zal de vertrouwenspersoon de stukken doen toekomen aan de commissie, welke de zaak zal overnemen.
5. c) bij aangifte bij de politie stopt de interne aangifte en zal de vertrouwenspersoon de stukken doen toekomen aan de politie, welke de zaak zal overnemen.
6. a) klager controleert of schriftelijk verslag overeenkomt met zijn/haar aanklacht en reageert schriftelijk hierop
6. b) KNGF neemt contact op met klager en zal de vervolg acties overnemen.
6. c) De politie neemt contact op met klager en zal de vervolg acties overnemen.
7. a) er wordt een overleg ( indien gewenst door klager) gepland, waarin er een uiteenzetting zal volgen door vertrouwenspersoon. Deze zal het gesprek leiden. Er wordt hierin getracht tot een gewenste oplossing voor beide partijen toe te werken. Er zal een schriftelijk verslag van deze bijeenkomst gemaakt worden.
8. a) indien tot een overeenstemming is gekomen wordt deze schriftelijk genoteerd. Indien er niet tot een oplossing gekomen kan worden kan er nog een overleg gepland worden, of zal de klacht alsnog ter beoordeling van het KNGF ingediend worden.
 
Beleid/maatregelen
 
Mogelijke sancties, maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag:

 • verplichte controle tijdens werkzaamheden
 • schriftelijke waarschuwing
 • tijdelijk ontheffing van werkzaamheden
 • langdurige ontheffing werkzaamheden
 • volledig ontslag werkgever
 • opgelegde sancties vanuit advies KNGF
 • juridische vervolging via rechter
Stroomschema 

Melding incident formulier

https://www.arbocatalogusmobiel.nl/content/files/Voorbeeld_meldingsformulier_incident.pdf


Bronnen
 1. https://www.slachtofferhulp.nl/professionals/praktische-ondersteuning/quickscan-grensoverschrijdend-gedrag/
 2. https://slachtofferwijzer.nl/nieuws/grensoverschrijdend-gedrag-voorbeelden/
 3. Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon? | Arboportaal
 4. https://brixxs.com/download/voorbeeld-vertrouwenspersoon-protocol-document-in-PDF-downloaden---www.brixxs.com.zip
 5. https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/beroepscode/beroepscode-voor-de-fysiotherapeut.pdf  \
 6. https://www.an-i.nl/klachtencommissie/?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4sbOX8mZ-HLKSXizl4FEL3Q4g0hbWIPsmQVMS-rOljo9lryvzmbPfRoCMWAQAvD_BwE#klacht
 7. https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld/vormen-van-agressie-en-geweld 

Heeft u vragen?

Fysio Medisch Centrum
Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort 211-L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

In Den Haag is het tussen 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

 08.00 - 18.20 uur
 08:00 - 18.00 uur
 08.30 - 17:30 uur
 07:20 - 18.20 uur
 08:00 - 17.00 uur
Fysio Medisch Centrum
Statenkwartier

Eisenhowerlaan 77 A
2517 KK Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

Er bevind zich onder het pand van de Eisenhowerlaan een parkeergelegenheid.

    09:00 - 17:30 uur
    07.20 - 18.00 uur
    07:20 - 18.00 uur
    08:30 - 18.00 uur
    07:20 - 18:00 uur

Snel naar...

Contact