Een praktijk in ontwikkeling onze focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Algemene voorwaarden & Privay Beleid

Algemene voorwaarden Fysio Medisch Centrum & Privacy beleid

Artikel 1. Definities

1.     Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;

2.     Cliënt: degene die op grond van de behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;

3.     Behandeltraject: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of verlossing van de klachten van desbetreffende persoon;

4.      FysioMC: Fysio Medisch Centrum B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Den Haag onder nr. 50076736 en gevestigd aan de Visseringlaan 18, te Rijswijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen.

2.     Alle cliënten ontvangen indien gewenst een fysiek exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraak. Tijdens deze eerste afspraak zal de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.

3.     FysioMC is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren aangekondigd, uiterlijk 1 maand voor de beoogde ingangsdatum.

Artikel 3. Verplichtingen Behandelaar

1.     De behandelaar handelt voor de uitvoering van de behandeling conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

2.     De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

3.     De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt. De medische gegevens worden, volgens wet verplicht, minimaal 10 jaar bewaard. Na deze periode mogen en kunnen deze gegevens vernietigd worden. Gezien de persoonlijke gegevens volledig digitaal, op een externe server in een beschermde omgeving,  bewaard worden, kunnen deze alleen elektronisch gewist worden.

4.     De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten te aanzien van de behandeling en gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.

5.     De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaard standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 4. Verplichtingen cliënt

1.     Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.

2.     Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.

3.     Cliënt zal op verzoek van de behandelaar zich identificeren, hierbij wordt het identificatie nummer alleen in zijn persoonlijk dossier genoteerd.

4.     Wanneer de cliënt verhindert is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1.     Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij FysioMC.

2.     De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledig) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg verleend c.q. de cliënt wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.

3.     Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van factuur.

4.     De factuur dient binnen veertien (14)  dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioMC vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

5.     Alle met de incasso van de gedeclareerde gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van €40,- waarvan geen bewijs geleverd dient te worden.

6.     Indien FysioMC zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde zorg heeft gebonden aan een factureringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringsbedrijf prevaleren.

Artikel 6. Klachtenregeling

Klachten over de behandeling kan de cliënt uiteraard bespreken met zijn/haar behandelaar. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden of indien de cliënt de voorkeur geeft aan indiening van de klacht op een andere wijze, dan kan de cliënt gebruik maken van de klachtenregeling van FysioMC gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wordt verzorgd bij FysioMC door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor een toelichting op deze klachtenregeling wordt verwezen naar de informatiefolder van FysioMC die te vinden is in de praktijk.

Wil men in contact komen met de vertrouwenspersoon van Fysiomc? Ga dan naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen. men kan daar de eerstemelding doen om vervolgens in contact te komen met de juiste vertrouwenspersoon. Bij deze melding kan men aangeven op welke manier de vertrouwenspersoon contact met je moet opnemen.

De stappen van melding doen:
1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen;
2. Vul je naam en organisatiecode (onderaan deze tekst) in;
3. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man / vrouw) je wenst;
4. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
5. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
6. Onderaan is er ruimte om optioneel een opmerking of vraag kwijt te kunnen;
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen (meestal inplannen van een afspraak om je casus te bespreken) af.

De unieke code voor Fysiomc: FMCS20230326

Artikel 7 Privacy policy:

1. alle persoonlijke gegevens van de patiënt, worden digitaal opgeslagen in een beschermde omgeving op een externe server.
2. Inlog op deze server van Intramed B.V. is alleen mogelijk vanuit van tevoren vastgelegd IP adres.
3. Persoonsgegevens van personeel wordt in een kluis bewaard, welke alleen voor de HR-manager  toegankelijk is.
4. Gebruik in het openbaar van beeld- en film materiaal van zowel patiënten als van personeel gebeurd alleen na schriftelijke toestemming van desbetreffend persoon.
5. Medische communicatie over een patiënt met de huisarts gebeurd alleen via telefoon of middels zorgmail na mondelinge toestemming.
6. Zorgmail is een medische stakeholder, welke digitale communicatie versleuteld verstuurd naar een andere medische ontvanger. Deze ontvangen heeft zich ook bij zorgmail aangemeld , wat alleen kan wanneer men een BIG registratie heeft.
7. Medische gegevens worden alleen gedeeld met andere medische instanties, behalve de huisarts, na schriftelijke toestemming van de patiënt.
8. Alle medische gegevens, inclusief evt. verwijzing van de arts, moeten volgens wet minimaal 10 jaar bewaard worden. Hierna mogen deze conform wet vernietigd worden. De fysieke verwijzingen worden 10 jaar in een kluis bewaard, waarna deze volgens wet vernietigd worden.
9. Gegevens en sollicitatie brieven van sollicitanten worden digitaal bewaard voor een periode van 1 jaar. Daarna worden de gegevens gewist. In deze periode mogen deze gegeven exclusief gebruikt worden voor een nieuwe vacature die in de periode vrijkomt.
10. Gegevens uit een personeelsdossier worden gedurende 2 jaar nadat u uit dienst bent bewaard.
 

 

Heeft u vragen?

Fysio Medisch Centrum
Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort 211-L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

In Den Haag is het tussen 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

 08.00 - 18.20 uur
 08:00 - 18.00 uur
 08.30 - 17:30 uur
 07:20 - 18.20 uur
 08:00 - 17.00 uur
Fysio Medisch Centrum
Statenkwartier

Eisenhowerlaan 77 A
2517 KK Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

Er bevind zich onder het pand van de Eisenhowerlaan een parkeergelegenheid.

    09:00 - 17:30 uur
    07.20 - 18.00 uur
    07:20 - 18.00 uur
    08:30 - 18.00 uur
    07:20 - 18:00 uur

Snel naar...

Contact