Een praktijk in ontwikkeling Onze Focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en FysioMC met betrekking tot het leveren van hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg.
 3. Cliënt: degene die op grond van de behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na de afloop van de behandeling.
 5. Behandeltraject: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of verlossing van de klachten.
 6. FysioMC: Fysio Medisch Centrum B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Den Haag onder nr. 50076736 en gevestigd aan de Visseringlaan 18, te Rijswijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
 2. Alle cliënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraak. Tijdens deze eerste afspraak zal de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.
 3. FysioMC is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren aangekondigd, uiterlijk 1 maand voor de beoogde ingangsdatum.

Artikel 3. Totstandkoming behandeloverkomst
 1. De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van gezondheidszorg, een daarop gerichte behandeloverkomst aangaan.
 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van een andere passende zorg.
 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit van de bevestiging behandelovereenkomst en het behandeltraject alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen Behandelaar
 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 2. De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten te aanzien van de behandeling en gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaard standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt
 1. Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
 2. Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
 3. Cliënt zal op verzoek van de behandelaar zich identificeren.
 4. Wanneer de cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
 1. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij FysioMC.
 2. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledig) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg verleend c.q. de cliënt wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
 3. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van factuur.
 4. De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioMC vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van de gedeclareerde gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van €40,- waarvan geen bewijs geleverd dient te worden.
 6. Indien FysioMC zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde zorg heeft gebonden aan een factureringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringsbedrijf prevaleren.

Artikel 7. Klachtenregeling
 1. Klachten over de behandeling kan de cliënt uiteraard bespreken met zijn/haar behandelaar. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden of indien de cliënt de voorkeur geeft aan indiening van de klacht op een andere wijze, dan kan de cliënt gebruik maken van de klachtenregeling van FysioMC gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wordt verzorgd bij FysioMC door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor een toelichting op deze klachtenregeling wordt verwezen naar de informatiefolder van FysioMC die te vinden is in de praktijk.

Download de Algemene Voorwaarden.

Vragen & klachten

Fysio Medisch Centrum
Den Haag

Laan van Meerdervoort 211L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 205 73 73
Fysio Medisch Centrum
Rijswijk

Visseringlaan 18
2288 ER Rijswijk (ZH)
info@fysiomc.nl
070 - 406 35 45
Fysio Medisch Centrum
Blessure lijn
06 - 170 508 38
In Rijswijk is het de gehele dag vrij parkeren. In Den Haag is het tijdens kantooruren 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

Snel naar...

Contact